ผัง Call Tree การติดต่อของทีมนำ

0
น.ส.ปรานอม เกตุสมพร
  โทร.  081-4235395 , VPN 095945
1 2 3
น.ส.ลัดดา แก้วจินดา น.ส.นุกูล ดอกบัว นางณัฐชไม ไตรมาศ
  โทร.  087-8126171 , VPN 095946   โทร.  089-9916570 , VPN 095947   โทร.  089-6885136 , VPN 095948
11 12 21 22 31 32
นายอำพร พลโชติ นายสุนทร  สิงห์สูง น.ส.สุกัญญา จับชื่น น.ส.วรางคณา ดำเนินทรัพย์ นายปุณณรัตน์ สรรพกิจชาญชัย นาย วัชร บุญชู
  โทร.  083-7845899 , VPN 095949   โทร.  085-2349902 , VPN 095950   โทร.   086-8982291 , 02-5871641   โทร.  085-1217971   โทร.  086-8830086 , VPN 095747   โทร.  094-4837487 , VPN 095748
111 112 121 122 211 212 221 222 311 312 321 322
นายสมชาย กล่ำศรี นายพงศ์ธร  สรวลเกษม น.ส.ศิริพร  บัวเหม นายฉัตตริน  สมนาม น.ส.มยุรี ทองเจริญ นายธีรวิทย์ โหมาศวิน นายชิษณุชา ชาวยอง นางอนันต์ เคนสีลา น.ส.จุฑามาศ เจริญผล นายพิศิษฐ์ กร่ายเพียร นายบุญเลิศ ภักดีพงษ์วรรณา นายสุรชาติ พิมพ์นนท์
  โทร.  089-5106840
  โทร.  089-2211635
  โทร.  085-3189809
  โทร.  089-7831307
  โทร.  089-8032203
  โทร.  083-2963069
  โทร.  081-7931532
  โทร.  089-7864743
  โทร.  085-1874040
  โทร.  089-0348943
  โทร.  082-4434602
  โทร.  085-3185766